top of page
1 (2).jpg

אריחי דשא וגרנוליט

אריחי דשא וגרנוליט הינם אריחים הבנויים בצורת 'כוורת' או בצורה אחרת המאפשרת לשתול דשא בחריצים או למלאם בחיפוי קרקע גרנולרי. פתרון זה מאפשר חלחול מים לקרקע. האריח נחשב כפתרון אקולוגי להחדרת מי נגר (המים זורמים על פני הקרקע) לקרקע והקטנת כמות הניקוזים הנדרשים בפרוייקט.
ניתן להשתמש באריחים לריצוף שבילים וחניות לרכב קל וכתשתית גישה יציבה בחרום למשאית כיבוי אש.

אבן גרנוליט

היא מערכת ריצוף רשתית של לוחות בטון מזוין פתוחים הפועלת כבסיס חצי-גרנוליטי על משטחי רשת איזוטרופיים אופקיים או משופעים בעדינות. הוא משלב 60% משטח קשיח לעומת 40% גרנוליט, מה שמבטיח דריסת רגל יציבה לכל הכיוונים. מתאים להחדרת הגרנוליט במצב עירוני, הימנעות מהצפות ושמירה עליו משחיקת תנועת הולכי רגל ולעתים כלי רכב קלים בעומס מרבי של 900 ק"ג לגלגל. הגיאומטריה הריבועית של כל חלק בנויה כרשת המכילה שלוש במות בטון המחוברות זו לזו באמצעות צלעות בטון המוסתרות מתחת לגרנוליט.. בשל יכולת הניקוז הרבה שלו, הוא שומר על המחזור הטבעי של מי הגשמים, ומחזיר אותם למי התהום.

אבן דשא

היא מערכת ריצוף רשתית של לוחות בטון מזוין פתוחים הפועלת כבסיס חצי-צמחי על משטחי רשת איזוטרופיים אופקיים או משופעים בעדינות. הוא משלב 60% משטח קשיח לעומת 40% משטח דשא, מה שמבטיח דריסת רגל יציבה לכל הכיוונים. מתאים להחדרת כיסוי הדשא במצב עירוני, הימנעות מהצפות ושמירה עליו משחיקת תנועת הולכי רגל ולעתים כלי רכב קלים בעומס מרבי של 900 ק"ג לגלגל. הגיאומטריה הריבועית של כל חלק בנויה כרשת המכילה שלוש במות בטון המחוברות זו לזו באמצעות צלעות בטון המוסתרות מתחת לצמחייה. החתך שלו מאפשר התפתחות וצמיחה אופטימלית של הדשא בחללים הריקים. בשל יכולת הניקוז הרבה שלו, הוא שומר על המחזור הטבעי של מי הגשמים, ומחזיר אותם למי התהום.

דמקה בלוק

היא מערכת ריצוף רשתית של לוחות בטון פתוחים, הפועלת כבסיס חצי-צמחי על משטחים אופקיים או משופעים. ניתנת להתאמה גם לתנאי שטח גליים.  המערכת משלבת 30% משטח קשיח בצורת לוח דמקה עם חור של 70% שממולא בדשא או חול. מתאים להחדרת כיסוי הדשא בסביבה עירונית, הימנעות מהצפות ושמירה עליו משחיקת תנועת הולכי רגל, מדי פעם, תנועת כלי רכב קלים בעומס מרבי של 900 ק"ג לגלגל. הגיאומטריה הריבועית של כל חלק בנויה כרשת המכילה 16 מרצפות המחוברות זו לזו באמצעות צלעות בטון המוסתרות מתחת לצמחייה. החתך שלו מאפשר התפתחות וצמיחה אופטימלית של הדשא המנכס את החללים הריקים בפרופורציות שונות של "דשא".

בשל יכולת הניקוז הרבה שלו, הוא שומר על המחזור הטבעי של מי הגשמים, ומחזיר אותם למי התהום.